Intelligent Permanent Magnet Frequency Screw Air Compressor
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮҮСГЭХ ЭРХЭМ БАЙДАЛ ЦУТГАМЖ НАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Ухаалаг байнгын соронзон давтамжийн шурагтай агаарын компрессор