Direct Driven Portable Air Compressor
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮҮСГЭХ ЭРХЭМ БАЙДАЛ ЦУТГАМЖ НАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Шууд хөтлөгчтэй зөөврийн агаарын компрессор